Grade 9 isiZulu

Grade 9 isiZulu

4 Seasons

This level focuses on building a solid foundation in language skills, including listening, speaking, reading, and writing in Zulu. learners will delve into the intricacies of Zulu grammar, vocabulary, and pronunciation, enabling them to communicate effectively in both everyday conversations and more formal settings.

Watch free Share
Grade 9 isiZulu
 • Inkulumo mpendulwano

  Episode 1

  After this lesson we will look at speech response we will know what is important about speech response and what the student must be aware of when writing speech response. We will also write an example of a speech.

  Ngemuva kwalesi sifundo sezobheka inkulumo – mpendulwano sizokwazi okubalulekile n...

 • Amabizongxube , izibabazo

  Episode 2

  After this lesson you will know what compound nouns are. We will look at examples of compound nouns.
  You will also know the formation of compound nouns. You also know what an exclamation is and how someone exclaims.
  then we close our lesson with exclamation examples.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzok...

 • Izinciphiso izikhuliso namabizomuntu

  Episode 3

  After this lesson you will know what email is and how it works. We will address the important things you need to know via email.
  Let's take a look at the importance of email and the example of email.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi ukuth yini i-imeyili uzokwazi isebenza uma kunjani. sizoxazulul...

 • Isibuyekezo / Review

  Episode 4

  After this lesson you will know what a review is.
  Write to us and what to do when you make your review. You will also see
  what to do if you are writing different reviews, be it for a book or a movie.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi ukuthi siyini isibuyekezo.
  Sibhalelwani nokumele ukwenze uma uw...

 • Ubunye nobuningi / Singular and plural

  Episode 5

  Under this lesson we will look at the following:

  What is a Noun?
  Classes of nouns
  Singularity and pluralism

  Lana zizofunda ngesabizwana, sizobheka nakhu okulandelayo:

  Liyini Ibizo ?
  Izigaba zamabizo
  Ubunye nobuningi

 • ikhono lokufunda / Reading Comprehension

  Episode 6

 • Ukugwalisa ifomu / Filling in forms

  Episode 7

  Here we will learn about filling the form. In this lesson you will know what is a form, different types of forms,
  what to do when you fill in the form and the example of the job vacancy request form.

  Lapha sizofunda ngokugcwalisa ifomu. Kule sifundo uzokwazi ukuthi yini ifomu, izinhlobo ezahluk...

 • Isiphawulo / Adjective

  Episode 8

  Under this lesson we will look at the following:

  What is an Adjective?
  Adjective degrees
  Counting adjective stems
  Opposing adjectives
  And questions with adjectives

  Ngaphansi kwesiphawlo sizobheka nakhu okulandelayo:

  Siyini Isiphawulo ?
  Iziqu zesiphawulo
  Iziqu zesiphawulo ezibalayo
  Eziphiki...

 • Ukuhumusha umbalo obonakalayo (ikhathuni)

  Episode 9

  After this lesson we will go through a cartoon format, we will alsolook at what is important when writing a cartoon and what we put in a cartoon.
  We will close our lesson with a cartoon example.

  Ngemuva kwalesi isifundo sizoxazulula ikhathuni , sizobheka okubalulekile uma ubhala ikhathuni kanye...

 • Ukubhala i-imeyili

  Episode 10

  After this lesson you will know what emailing is and how we use it. We'll also look at what you need to know about emailing.
  We also look at the importance of emailing and the example of an email.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi ukuth yini i-imeyili nokuthi sisebenzisa uma kunjani. Sizobheka no...