Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 isiZulu

Ukugwalisa ifomu / Filling in forms

7m 13s

Up Next in Term 4

 • Isiphawulo / Adjective

  Under this lesson we will look at the following:

  What is an Adjective?
  Adjective degrees
  Counting adjective stems
  Opposing adjectives
  And questions with adjectives

  Ngaphansi kwesiphawlo sizobheka nakhu okulandelayo:

  Siyini Isiphawulo ?
  Iziqu zesiphawulo
  Iziqu zesiphawulo ezibalayo
  Eziphiki...

 • Ukuhumusha umbalo obonakalayo (ikhath...

  After this lesson we will go through a cartoon format, we will alsolook at what is important when writing a cartoon and what we put in a cartoon.
  We will close our lesson with a cartoon example.

  Ngemuva kwalesi isifundo sizoxazulula ikhathuni , sizobheka okubalulekile uma ubhala ikhathuni kanye...

 • Ukubhala i-imeyili

  After this lesson you will know what emailing is and how we use it. We'll also look at what you need to know about emailing.
  We also look at the importance of emailing and the example of an email.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi ukuth yini i-imeyili nokuthi sisebenzisa uma kunjani. Sizobheka no...