Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 isiZulu

Isibuyekezo / Review

8m 38s

Up Next in Term 4

 • Ubunye nobuningi / Singular and plural

  Under this lesson we will look at the following:

  What is a Noun?
  Classes of nouns
  Singularity and pluralism

  Lana zizofunda ngesabizwana, sizobheka nakhu okulandelayo:

  Liyini Ibizo ?
  Izigaba zamabizo
  Ubunye nobuningi

 • ikhono lokufunda / Reading Comprehen...

 • Ukugwalisa ifomu / Filling in forms

  Here we will learn about filling the form. In this lesson you will know what is a form, different types of forms,
  what to do when you fill in the form and the example of the job vacancy request form.

  Lapha sizofunda ngokugcwalisa ifomu. Kule sifundo uzokwazi ukuthi yini ifomu, izinhlobo ezahluk...