Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 isiZulu

ikhono lokufunda / Reading Comprehension

7m 58s

Up Next in Term 4

 • Ukugwalisa ifomu / Filling in forms

  Here we will learn about filling the form. In this lesson you will know what is a form, different types of forms,
  what to do when you fill in the form and the example of the job vacancy request form.

  Lapha sizofunda ngokugcwalisa ifomu. Kule sifundo uzokwazi ukuthi yini ifomu, izinhlobo ezahluk...

 • Isiphawulo / Adjective

  Under this lesson we will look at the following:

  What is an Adjective?
  Adjective degrees
  Counting adjective stems
  Opposing adjectives
  And questions with adjectives

  Ngaphansi kwesiphawlo sizobheka nakhu okulandelayo:

  Siyini Isiphawulo ?
  Iziqu zesiphawulo
  Iziqu zesiphawulo ezibalayo
  Eziphiki...

 • Ukuhumusha umbalo obonakalayo (ikhath...

  After this lesson we will go through a cartoon format, we will alsolook at what is important when writing a cartoon and what we put in a cartoon.
  We will close our lesson with a cartoon example.

  Ngemuva kwalesi isifundo sizoxazulula ikhathuni , sizobheka okubalulekile uma ubhala ikhathuni kanye...