Grade 8 isiZulu

Grade 8 isiZulu

4 Seasons

Learning isiZulu enhances bilingualism and intercultural communication, especially in the South African landscape as it is the most widely spoken first language in South Africa. Basic reading and writing skills are developed but listening and speaking skills are focused on intensively through the exploration of various topics and themes. The goal is to encourage meaningful communication in isiZulu.

Watch free Share
Grade 8 isiZulu
 • Umlando kamufi / Obituary

  Episode 1

  Learn how to write the history of the deceased, What is important to say about the history of the deceased, the order of the history of the deceased and what to look for when writing the history of the deceased using an example.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi: Yini umlando kamufi, Okubaluleki...

 • Omabizwafane, Ophimbohluka, Izaga/ Homonyms, Homophones and proverbs

  Episode 2

  This lesson looks at 3 topics. Homonyms are words that are pronounced the same but mean different things. Homophones use the same words but they are pronounced differently. And we look at zulu proverbs.

  OMABIZWAFANE – lawa ngamagama abizwa ngokufana kodwa esho izinto ezahlukene. Ophimbohluka –...

 • Isibuyekezo / Review

  Episode 3

  These are written to review books and films. After this lesson you will know: What a review is, why it is written, what to expect when you do your review.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi:
  Siyini isibuyekezo, Sibhalelwani, Okulindeleke uma wenza isibuyekezo sakho, Uzophinde ubone ukuthi kumel...

 • Isibabuli / Relative Pronouns

  Episode 4

  Relative pronouns are words that work to describe a noun or pronoun in a sentence

  Yigama elisebenza ukuchaza ibizo noma isabizwana emshweni.

 • Incwadi Yokuchaza / CV

  Episode 5

  Find out what a CV is, the subheadings that should be present when writing a CV format and see an example of a complete CV.

  Iyini ICV, Izihlokwana okumele zibe khona uma ubhala iCV, Ifomethi yeCV, Isibonelo seCV egcwalisiwe.

 • Izinciphiso Nezikhuliso / Reductions and Extensions

  Episode 6

  Know when we reduce nouns, how to detect reduced nouns, how to make nouns / vowel changes.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi: Ukuthi sisuke senzani uma sinciphisa amabizo, Siwabona kanjani amabizo ancishisiwe, Ancishiswe lani amabizo, Zakhiwa kanjani izinciphiso zamabizo ahlukahlukene/ inguquko ...

 • I imeyili / Email

  Episode 7

  After this tutorial you will know: What an Email is, what it works for, important things to know about emails looking at a sample email.

  i-imeyili. Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi ukuthi: Yini i-imeyili, Isebenza ukwenzani, Okubalulekile okufanele ukwazi nge – imeyili, Ubuhle be – imeyili, Isib...

 • Ubunye Nobuningi / Nouns

  Episode 8

  Under the noun we will look at the following: What is a Noun, Categories of nouns, Unity and plural.

  Ngaphansi kwesabizwana sizobheka nakhu okulandelayo: Liyini Ibizo, Izigaba zamabizo, Ubunye nobuningi.

 • iKhadi Lesimemo / Invitation Card

  Episode 9

  Let us look at who we send the invitation cards to, the types of events that need one, what to look for when making an invitation, the format to follow and an example of a wedding invitation.

  Namhlanje sobe senza ikhadi lesimemo: Obani esibathumelela ikhadi lesimemo, Sizobheka izinhlobo zemicimb...

 • Ukugcwalisa iFomu / Filling a form

  Episode 10

  A form is a piece of paper with space to fill in because certain details are required. In this tutorial you will know what a form is, different types of forms, what to do when completing a form and an example of a job application form.

  Ifomu ipheshana elinezikhala ezigcwaliswayo ngoba kufuneka i...