Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 isiZulu

Isibuyekezo / Review

6m 1s

Up Next in Term 4

 • Isibabuli / Relative Pronouns

  Relative pronouns are words that work to describe a noun or pronoun in a sentence

  Yigama elisebenza ukuchaza ibizo noma isabizwana emshweni.

 • Incwadi Yokuchaza / CV

  Find out what a CV is, the subheadings that should be present when writing a CV format and see an example of a complete CV.

  Iyini ICV, Izihlokwana okumele zibe khona uma ubhala iCV, Ifomethi yeCV, Isibonelo seCV egcwalisiwe.

 • Izinciphiso Nezikhuliso / Reductions ...

  Know when we reduce nouns, how to detect reduced nouns, how to make nouns / vowel changes.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi: Ukuthi sisuke senzani uma sinciphisa amabizo, Siwabona kanjani amabizo ancishisiwe, Ancishiswe lani amabizo, Zakhiwa kanjani izinciphiso zamabizo ahlukahlukene/ inguquko ...