Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 isiZulu

Incwadi Yokuchaza / CV

8m 30s

Up Next in Term 4

 • Izinciphiso Nezikhuliso / Reductions ...

  Know when we reduce nouns, how to detect reduced nouns, how to make nouns / vowel changes.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi: Ukuthi sisuke senzani uma sinciphisa amabizo, Siwabona kanjani amabizo ancishisiwe, Ancishiswe lani amabizo, Zakhiwa kanjani izinciphiso zamabizo ahlukahlukene/ inguquko ...

 • I imeyili / Email

  After this tutorial you will know: What an Email is, what it works for, important things to know about emails looking at a sample email.

  i-imeyili. Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi ukuthi: Yini i-imeyili, Isebenza ukwenzani, Okubalulekile okufanele ukwazi nge – imeyili, Ubuhle be – imeyili, Isib...

 • Ubunye Nobuningi / Nouns

  Under the noun we will look at the following: What is a Noun, Categories of nouns, Unity and plural.

  Ngaphansi kwesabizwana sizobheka nakhu okulandelayo: Liyini Ibizo, Izigaba zamabizo, Ubunye nobuningi.