Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 isiZulu

Izinciphiso Nezikhuliso / Reductions and Extensions

10m

Up Next in Term 4

 • I imeyili / Email

  After this tutorial you will know: What an Email is, what it works for, important things to know about emails looking at a sample email.

  i-imeyili. Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi ukuthi: Yini i-imeyili, Isebenza ukwenzani, Okubalulekile okufanele ukwazi nge – imeyili, Ubuhle be – imeyili, Isib...

 • Ubunye Nobuningi / Nouns

  Under the noun we will look at the following: What is a Noun, Categories of nouns, Unity and plural.

  Ngaphansi kwesabizwana sizobheka nakhu okulandelayo: Liyini Ibizo, Izigaba zamabizo, Ubunye nobuningi.

 • iKhadi Lesimemo / Invitation Card

  Let us look at who we send the invitation cards to, the types of events that need one, what to look for when making an invitation, the format to follow and an example of a wedding invitation.

  Namhlanje sobe senza ikhadi lesimemo: Obani esibathumelela ikhadi lesimemo, Sizobheka izinhlobo zemicimb...