Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 isiZulu

Umlando kamufi / Obituary

6m 20s

Up Next in Term 4

 • Omabizwafane, Ophimbohluka, Izaga/ Ho...

  This lesson looks at 3 topics. Homonyms are words that are pronounced the same but mean different things. Homophones use the same words but they are pronounced differently. And we look at zulu proverbs.

  OMABIZWAFANE – lawa ngamagama abizwa ngokufana kodwa esho izinto ezahlukene. Ophimbohluka –...

 • Isibuyekezo / Review

  These are written to review books and films. After this lesson you will know: What a review is, why it is written, what to expect when you do your review.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi:
  Siyini isibuyekezo, Sibhalelwani, Okulindeleke uma wenza isibuyekezo sakho, Uzophinde ubone ukuthi kumel...

 • Isibabuli / Relative Pronouns

  Relative pronouns are words that work to describe a noun or pronoun in a sentence

  Yigama elisebenza ukuchaza ibizo noma isabizwana emshweni.