Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 isiZulu

Izinkathi Zesenzo / Verb tenses

11m

Up Next in Term 2

 • Izindlela Zesenzo / doing Words (Verbs)

  Find out how verbs work in a sentence and know the different verbs we have in Zulu and examples of each verb.

  Izindlela zesenzo – kule sifundo uzothola ukuthi isenzo sisebenza kanjani emshweni siveze izindlela ezahlukene zesenzo esinazo kusiZulu kanye nezibonelo zendlela yesenzo ngayinye.

 • Isikhangiso / ​​Advertisement

  Advertisement - know what the purpose of the ad is, what/who the ad is for. In this tutorial you will also learn the basics of advertising and the different marketing methods.

  Isikhangiso – lana uzokwazi ukuthi yini inhloso yesikhangiso, senzelwani nokuthi senzelwa bani isikhangiso. Kuso le sifu...

 • Izibizwana Nezifinyezo / Pronouns and...

  Pronouns and abbreviations - You will learn what are pronouns are and the different types of pronouns we have in Zulu. In this tutorial you will also find various summaries.

  Isabizwana nezifinyezo – kule sifundo uzokwazi ukuthi siyini isabizwa kanye nezinhlobo ezahlukene zezabizwana esinazo ku...