Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 isiZulu

Isikhangiso / ​​Advertisement

7m 23s

Up Next in Term 2

  • Izibizwana Nezifinyezo / Pronouns and...

    Pronouns and abbreviations - You will learn what are pronouns are and the different types of pronouns we have in Zulu. In this tutorial you will also find various summaries.

    Isabizwana nezifinyezo – kule sifundo uzokwazi ukuthi siyini isabizwa kanye nezinhlobo ezahlukene zezabizwana esinazo ku...

  • Ukubhala iphephandaba / Writing a new...

    Find out what a newspaper article is, the structure and style in which you should write your newspaper article and an example of a newspaper article.

    Isiqephu sephephandaba – lana uzokwazi ukuthi siyini isiqephu sephephandaba, isakhiwo nesitayela okufanele ubhale ngaso isiqephu sakho sephephanda...