Grade 9 isiZulu

Grade 9 isiZulu

4 Seasons

This level focuses on building a solid foundation in language skills, including listening, speaking, reading, and writing in Zulu. learners will delve into the intricacies of Zulu grammar, vocabulary, and pronunciation, enabling them to communicate effectively in both everyday conversations and more formal settings.

Watch free Share
Grade 9 isiZulu
 • Isikhangiso / Advertosement

  Episode 1

  Today we will be making a short text that conveys a message,
  an advertisement, you will know what an advertisement is and how it is made.

  Namhlanje sobe senza umbhalo omifishane edlulisa umyalezo, isikhangiso uzokwazi ukuthi
  yini isikhangiso nokuthi siyenziwa kanjani.

 • Isabizwana / Pronouns

  Episode 2

  Today we will be learning about Pronouns and different types of pronouns, the original pronoun,
  The demonstrative pronoun, the demonstrative pronoun, the countable pronoun and the abbreviations

  Namhlanje sizobe sifunda ngeSabizwana nezinhlobo ezahlukene zezabizwana, Isabizwana soqobo,
  Isabizwa...

 • Incwadi Yokuzichaza / i-CV

  Episode 3

  Lana sifunda Incwadi Yomsebenzi/Esemthethweni. Khona uyazi chaza uma ufuna umsebenzi.

  Here we will learn the Work/Official Letter. Where you will learn what you need to put in your CV when looking for work.

 • iSenzo / Verbs

  Episode 4

  As we know that the expression of the sentence is the idea without the action. In other words, verbs are very
  important in building your meaningful Zulu sentence, which is why today's lesson is about verbs.

  Njengoba sazi ukuthi inkulumo yomusho kayina umqondo ngaphandle kwesenzo.
  Ngamanye nje ...

 • iZindlela zesenzo / Types of verbs

  Episode 5

  Today in our lesson we will be studying the structure of the Zulu sentence and after this lesson you will know
  What is a sentence, Sentence structure, Ways you can organize your sentence and learn types of sentences.

  Namhlanje esifundweni sethu sobe sifunda kokwakheka komusho wesizulu kanti ngem...

 • Ndaba Emfishane / Short story

  Episode 6

  Today we will go through a short story. After this lesson you will know the following:
  Structure, Introduction, Body, Conclusion, Message/lesson, Characters, Narrator
  and Theme.

  Namhlanje sobe simbeka indaba emfushane. Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi okulandelayo:
  Isakhiwo , Isingeniso , Umzimb...

 • inkondlo / poem

  Episode 7

  Today we will look at the following: What is a poem, Structure of a poem, Lines of a poem
  , Stanzas , Connection , Beginning , Middle , End , Cross and so on.

  Namhlanje sizobheka nakhu okulandelayo: Yini inkondlo , Ukwakheka kwenkondlo , Imigqa yenkondlo
  , Izitanza zenkondlo , Ukuxhumana , Siq...

 • Isenzo / Verbs

  Episode 8

  After this lesson you will know what a Verb is and the function of a verb in a sentence and verbs.

  Ngemuva kwalesi sifundo nizokwazi ukuthi siyini Isenzo nokuthi ukusebenza kwesenzo emshweni nezimpambosi zesenzo.

 • Eseyi / Essay Writing

  Episode 9

  After this lesson you will know the following: Different types of essays, Narrative essay, Descriptive essay, Picture essay.
  you will know what is important under each type of subject and prepare to write an essay and the Structure of a well-written essay.

  Ngemuva kwalesi sifundo nizokwazi nakhu...

 • Isenzo / Verbs

  Episode 10

  After this lesson you will know what many ideas can be expressed by the verb as it is used in the sentence.
  we will look at six types of different verbs that we have in Zulu.
  A description of the method for each action.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi ukuthi yini imiqondo eminingi engavezwa yis...