Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 isiZulu

iZindlela zesenzo / Types of verbs

10m

Up Next in Term 1

 • Ndaba Emfishane / Short story

  Today we will go through a short story. After this lesson you will know the following:
  Structure, Introduction, Body, Conclusion, Message/lesson, Characters, Narrator
  and Theme.

  Namhlanje sobe simbeka indaba emfushane. Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi okulandelayo:
  Isakhiwo , Isingeniso , Umzimb...

 • inkondlo / poem

  Today we will look at the following: What is a poem, Structure of a poem, Lines of a poem
  , Stanzas , Connection , Beginning , Middle , End , Cross and so on.

  Namhlanje sizobheka nakhu okulandelayo: Yini inkondlo , Ukwakheka kwenkondlo , Imigqa yenkondlo
  , Izitanza zenkondlo , Ukuxhumana , Siq...

 • Isenzo / Verbs

  After this lesson you will know what a Verb is and the function of a verb in a sentence and verbs.

  Ngemuva kwalesi sifundo nizokwazi ukuthi siyini Isenzo nokuthi ukusebenza kwesenzo emshweni nezimpambosi zesenzo.