Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 isiZulu

Ndaba Emfishane / Short story

10m

Up Next in Term 1

 • inkondlo / poem

  Today we will look at the following: What is a poem, Structure of a poem, Lines of a poem
  , Stanzas , Connection , Beginning , Middle , End , Cross and so on.

  Namhlanje sizobheka nakhu okulandelayo: Yini inkondlo , Ukwakheka kwenkondlo , Imigqa yenkondlo
  , Izitanza zenkondlo , Ukuxhumana , Siq...

 • Isenzo / Verbs

  After this lesson you will know what a Verb is and the function of a verb in a sentence and verbs.

  Ngemuva kwalesi sifundo nizokwazi ukuthi siyini Isenzo nokuthi ukusebenza kwesenzo emshweni nezimpambosi zesenzo.

 • Eseyi / Essay Writing

  After this lesson you will know the following: Different types of essays, Narrative essay, Descriptive essay, Picture essay.
  you will know what is important under each type of subject and prepare to write an essay and the Structure of a well-written essay.

  Ngemuva kwalesi sifundo nizokwazi nakhu...