Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 11 isiZulu

Izinciphiso Nezikhuliso / Decreases and Increases

16m

Up Next in Term 2

 • Ongumnini Nenani / Ownership

  Today we will be learning about the owner and the price. Under the owner we will look at the following:
  - Ownership Titles Ownership Agreements
  - Degrees of value And value agreements

  Namhlanje sizobe sifunda ngezinciphiso, izikhuliso kanye nesenzukuthi.Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi:
  - Ukuthi...

 • Izimpambosi / Action words

  We will be learning about the magic of action. In this lesson, you will know what we are talking about when we talk about verbs. You also know the different types of verb tenses.

  Namhlanje sizobe sifunda ngezimpambosi zesenzo.Kulesi sifundo uzokwazi ukuthi sisuke sikhuluma ngani uma sikhuluma ng...

 • Izidlela zesenzo / Modes of action

  Today we will be learning about verbs. You will know the relatives of the verbs we have in Zulu and the examples of each type you will see in this lesson.

  Namhlanje sobe sifunda ngezindlela sezenzo.Uzokwazi izihlobo zezindlela zesenzo esinazo kusiZulu kanye nezibonelo zohlobo ngalunye uzozibona...