Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 11 isiZulu

Ongumnini Nenani / Ownership

18m

Up Next in Term 2

 • Izimpambosi / Action words

  We will be learning about the magic of action. In this lesson, you will know what we are talking about when we talk about verbs. You also know the different types of verb tenses.

  Namhlanje sizobe sifunda ngezimpambosi zesenzo.Kulesi sifundo uzokwazi ukuthi sisuke sikhuluma ngani uma sikhuluma ng...

 • Izidlela zesenzo / Modes of action

  Today we will be learning about verbs. You will know the relatives of the verbs we have in Zulu and the examples of each type you will see in this lesson.

  Namhlanje sobe sifunda ngezindlela sezenzo.Uzokwazi izihlobo zezindlela zesenzo esinazo kusiZulu kanye nezibonelo zohlobo ngalunye uzozibona...

 • Inoveli / Novel

  we will be refining the Novel. The novel book we will use as an example is the book that is planned to be read in grade - 11 called Amanyal'Enyoka.

  Namhlanje sizobe sihluza iNoveli. Incwadi yeNoveli esizokwenza ngayo izibonelo incwadi okuyiyona ehlelewe ukufundwa kwibanga - 11 ethi Amanyal’Enyoka.