Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 11 isiZulu

Izimpambosi / Action words

8m 28s

Up Next in Term 2

  • Izidlela zesenzo / Modes of action

    Today we will be learning about verbs. You will know the relatives of the verbs we have in Zulu and the examples of each type you will see in this lesson.

    Namhlanje sobe sifunda ngezindlela sezenzo.Uzokwazi izihlobo zezindlela zesenzo esinazo kusiZulu kanye nezibonelo zohlobo ngalunye uzozibona...

  • Inoveli / Novel

    we will be refining the Novel. The novel book we will use as an example is the book that is planned to be read in grade - 11 called Amanyal'Enyoka.

    Namhlanje sizobe sihluza iNoveli. Incwadi yeNoveli esizokwenza ngayo izibonelo incwadi okuyiyona ehlelewe ukufundwa kwibanga - 11 ethi Amanyal’Enyoka.