Grade 11 isiZulu

Grade 11 isiZulu

4 Seasons

The Zulu language curriculum for grade 11 focuses on developing students' Zulu language proficiency. The curriculum aims to enhance their skills in four language components, speaking, reading, writing and assessment.

Subscribe Share
Grade 11 isiZulu
 • Izinkathi zesenzo / Verb tenses

  Episode 1

  After this lesson, you will know the following :
  - What is the action?
  - Verb tenses
  - A verb can express:
  - Present tense and Past tense.
  - The season just passed.
  - The coming season and season will come.

  Ngemuva kwalesi sifundo abafundi bazokwazi:
  - Ukuthi siyini isenzo.
  - Izinkathi zesenzo.
  ...

 • i-agenda namaminthi omhlangano / agenda and meeting minutes

  Episode 2

  Today we will be making the Agenda and minutes of the meeting. I will show you what to write or what is important when we write the Agenda and minutes of the meeting. An example of the minutes of the meeting and the Agenda will be present in this course.

  Namhlanje sizobe senza i-Agenda namamini...

 • Isikhangiso / Advertisement

  Episode 3

  After this lesson you will know more about Advertisement:
  -What is an advertisement
  - What is the advertisement for?
  - What matters is when you make an ad
  - Advertising methods
  - Common strategies used in advertising.
  - Persuasive words to use when writing an ad
  - What does a successful advertis...

 • Isibuyekezo / Review

  Episode 4

  After this lesson, you will know what a review is, what it is written for, and what is expected of it. You will also see what needs to be included when you write different reviews for a book, a CD or a movie.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi ukuthi siyini isibuyekezo, sibhalelwani, okulindeleke...

 • Izinciphiso Nezikhuliso / Decreases and Increases

  Episode 5

  Today we will be studying reductions, increases and verbs. After this lesson you will be able to:
  - What do we do when we shorten nouns?
  - How do we recognize reduced nouns?
  - What nouns are reduced?
  - How to form the declensions of various nouns/ phonetic changes.
  - The compound for increasing n...

 • Ongumnini Nenani / Ownership

  Episode 6

  Today we will be learning about the owner and the price. Under the owner we will look at the following:
  - Ownership Titles Ownership Agreements
  - Degrees of value And value agreements

  Namhlanje sizobe sifunda ngezinciphiso, izikhuliso kanye nesenzukuthi.Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi:
  - Ukuthi...

 • Izimpambosi / Action words

  Episode 7

  We will be learning about the magic of action. In this lesson, you will know what we are talking about when we talk about verbs. You also know the different types of verb tenses.

  Namhlanje sizobe sifunda ngezimpambosi zesenzo.Kulesi sifundo uzokwazi ukuthi sisuke sikhuluma ngani uma sikhuluma ng...

 • Izidlela zesenzo / Modes of action

  Episode 8

  Today we will be learning about verbs. You will know the relatives of the verbs we have in Zulu and the examples of each type you will see in this lesson.

  Namhlanje sobe sifunda ngezindlela sezenzo.Uzokwazi izihlobo zezindlela zesenzo esinazo kusiZulu kanye nezibonelo zohlobo ngalunye uzozibona...

 • Inoveli / Novel

  Episode 9

  we will be refining the Novel. The novel book we will use as an example is the book that is planned to be read in grade - 11 called Amanyal'Enyoka.

  Namhlanje sizobe sihluza iNoveli. Incwadi yeNoveli esizokwenza ngayo izibonelo incwadi okuyiyona ehlelewe ukufundwa kwibanga - 11 ethi Amanyal’Enyoka.