Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 10 IsiZulu

Isandiso nesibaluli – ukusetshenziswa kolimi/ Adverbs and relatives

21m

Up Next in Term 1

 • Incwadi yobungani/ Friendly letter

  After this lesson, you will know the following:
  - Who do we write a friendship letter to?
  - The purpose of writing this type of book.
  - The most important thing to have in a friendship letter.
  - What you must do if you are going to write a friendship letter.
  - What to do After writing your first...

 • Imisho eqondile nezivumelwano/ Senten...

  Today's lesson will be about proper Zulu sentence structure and subject agreements.

  Isifundo sanamuhla sizobe simayelana nokwakheka komusho wesiZulu oqondile kanye nezivumelwano zenhloko.

 • Isiphawulo/ Adjectives

  Today we will be reading about the NOTE, Under the adjective, we will look at the following:
  - What is an Adjective?
  - Adjective degrees.

  Namhlanje sizobe sifunda NGESIPHAWULO , Ngaphansi kwesiphawlo sizobheka nakhu okulandelayo:
  - Siyini Isiphawulo?
  - Iziqu zesiphawulo.