Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 isiZulu

Ibizo / Nouns

9m 57s

Up Next in Term 2

 • Umbiko / Reports

  After this lesson you will know what a report is, what is important to be aware of when making a report
  , The structure of the report and a few Zulu expressions and their meanings.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi ukuthi yini umbiko , okubalulekile okumele ukuqaphele uma wenza umbiko
  , Isakhiwo ...

 • Mqondofa, mqondophika, Omabizwafane ,...

  After this we will learn, similar concepts, negative concepts, similar nouns, conjunctions
  , to oppose the months of the year in Zulu.

  Ngemuva kwalesi sizofunda , umqondofana ,umqondophika ,omabizwafane ,izihlanganiso
  , Ukuphikisa neziinyanga zonyaka zesiZulu.

 • Inkulumo Elungiselelwe / Prepared Speech

  We continue here with the prepared speech, we will look at the words, communication, repetition, feeling and end with the theme.

  Siyaqhubeka lana ngekulumo elungiselwe , sizobheka , izifengqo , ukuxhumana , impindwa , umuzwa sigcine ngendikimba