Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Subscribe Learn more

Already subscribed? Sign in

Grade 9 isiZulu

Umbiko / Reports

10m

Up Next in Term 2

 • Mqondofa, mqondophika, Omabizwafane ,...

  After this we will learn, similar concepts, negative concepts, similar nouns, conjunctions
  , to oppose the months of the year in Zulu.

  Ngemuva kwalesi sizofunda , umqondofana ,umqondophika ,omabizwafane ,izihlanganiso
  , Ukuphikisa neziinyanga zonyaka zesiZulu.

 • Inkulumo Elungiselelwe / Prepared Speech

  We continue here with the prepared speech, we will look at the words, communication, repetition, feeling and end with the theme.

  Siyaqhubeka lana ngekulumo elungiselwe , sizobheka , izifengqo , ukuxhumana , impindwa , umuzwa sigcine ngendikimba

 • Isikhangiso / Advertisement

  Here we will be learning about writing an advertisement. After this lesson you will know what we are talking about when we talk about advertising
  We will look at different advertisements, what is the advertisement for, who is the advertisement for, what is important about the advertisement.

  Lana...