Grade 10 IsiZulu

Grade 10 IsiZulu

4 Seasons

The Zulu language curriculum for grade 10 usually focuses on developing students' Zulu language proficiency. The curriculum aims to enhance their skills in four language components, speaking, reading, and writing.

Watch free Share
Grade 10 IsiZulu
 • Ukufingqa/ Summary

  Episode 1

  Today we will be looking at the summary (summary). After this lesson, you will know the following:
  - What is the summary?
  - Instructions to follow when summarizing.
  - An example of a passage to summarize.
  - Expected score.

  Namhlanje sizobe sibheka ukufingqa (summary) Ngemuva kwalesi sifundo:
  - ...

 • Ukufunda/ Reading

  Episode 2

  Today we will be looking at the ability to read, After this lesson, you will know the following:
  - Things that make learning important
  - What should you do when you do the reading?
  - How to prepare for learning
  - Questions to ask yourself as you read
  - What do you do during study time?
  - What y...

 • Izindlela zesenzo/ Adverbs

  Episode 3

  Today we will be learning about verbs. You will know the relatives of the verbs we have in Zulu and the examples of each type you will see in this lesson.

  Namhlanje sobe sifunda ngezindlela sezenzo.Uzokwazi izihlobo zezindlela zesenzo esinazo kusiZulu kanye nezibonelo zohlobo ngalunye uzozibona...

 • Umlando kamufi/ History of the deceased

  Episode 4

  In this lesson, we will be doing the history of the deceased. After this lesson, you will know the following:
  - What is the history of the deceased
  - What is important to say in the history of the deceased is about the deceased person
  - The order of the deceased's history
  - What you must be aware...

 • Ongumnini nenani/ Belonging and possession

  Episode 5

  Today we will be learning about the owner and the price. Under the owner we will look at the following:
  - Qualifications of the owner
  - Ownership agreements
  - Degrees of value and value agreements

  Namhlanje sizobe sifunda ngongumnini kanye nenani. Ngaphansi kongumnini sizobheka nakhu okulandel...

 • Izihlanganiso nezifinyezo/ Conjunctions and abbreviations

  Episode 6

  Today we will learn about conjunctions and abbreviations.

  isifundo sethu sanamuhla zizobe sifunda ngezihlanganiso nezifinyezo.

 • Omabizwafane, nezimpawu zokuloba/ Homonyms and punctuation

  Episode 7

  Today we will learn about homonyms and punctuation.

  Namhlanje sizofunda omabizwazwafe kanye nezimpawu zokuloba.

 • Isiqephu sephephandaba/ Newspaper article

  Episode 8

  Today we will be learning about - Newspaper articles. after this lesson you will know the following:
  - What is a plot of a story paper
  - The structure and style you should follow when writing a newspaper article
  - An example of this is the article

  Namhlanje sizobe sifunda nge – Athikili yepheph...

 • Umbiko/ Report

  Episode 9

  After this lesson you will know:
  - What is the report
  - Important things to be aware of when making a report
  - Report structure
  - A few Zulu expressions and their meanings

  Namhlanje sizobe sifunda umbiko. Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi lokhu:
  - Uyini umbiko
  - Okubalulekile okumele ukuqaphele u...

 • Isibuyekezo/ Review

  Episode 10

  After this lesson you will be able to:
  - What is the update
  - We are writing to each other
  - What to expect when you make your review
  - You will also see what should be included when you write different reviews for books and movies.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi lokhu okulandelayo:
  - Siyini i...