Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 10 IsiZulu

Izihlanganiso nezifinyezo/ Conjunctions and abbreviations

6m 16s

Up Next in Term 3

 • Omabizwafane, nezimpawu zokuloba/ Ho...

  Today we will learn about homonyms and punctuation.

  Namhlanje sizofunda omabizwazwafe kanye nezimpawu zokuloba.

 • Isiqephu sephephandaba/ Newspaper art...

  Today we will be learning about - Newspaper articles. after this lesson you will know the following:
  - What is a plot of a story paper
  - The structure and style you should follow when writing a newspaper article
  - An example of this is the article

  Namhlanje sizobe sifunda nge – Athikili yepheph...

 • Umbiko/ Report

  After this lesson you will know:
  - What is the report
  - Important things to be aware of when making a report
  - Report structure
  - A few Zulu expressions and their meanings

  Namhlanje sizobe sifunda umbiko. Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi lokhu:
  - Uyini umbiko
  - Okubalulekile okumele ukuqaphele u...