Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 isiZulu

Inkulumo Mpendulwano / Dialogue

7m 19s

Up Next in Term 3

 • Isibanjalo Nezibabazo / Pronouns and ...

  Noun-adverbial pronouns, Subject pronouns, Subject-based, Conjunctions, Different types of adverbs. (interjections), using the First Paper exam from 2019 November.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi nakhu okulandelayo: Isibanjalo esisuselwa emabizweni, Esisuselwa kuzabizwana, Esisuselwa kondaweni...

 • Inkombandlela / Directions

  Learn about giving direction in isiZulu and how to instruct and how to write an instruction.

  Ngemuva kwalesi sifundo: Yini umyalelo? Iyini inkombandlela? Ukuze ukulayela nokulayelwa kube lula, kumele kubenjani? Isibonelo senkombandlela, Umsebenzi wabafundi wenkombandlela.

 • Inkondlo / A poem

  Learn all about what a poem is, the structure of the poem, Lines of poetry, Communication, The beginning, middle and the repetition of words and repetition of meaning.

  Namhlanje sizobheka nakhu okulandelayo: Yini inkondlo, Ukwakheka kwenkondlo, Imigqa yenkondlo, Izitanza zenkondlo, Ukuxhumana, ...