Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 isiZulu

Isibanjalo Nezibabazo / Pronouns and adverbs

14m

Up Next in Term 3

  • Inkombandlela / Directions

    Learn about giving direction in isiZulu and how to instruct and how to write an instruction.

    Ngemuva kwalesi sifundo: Yini umyalelo? Iyini inkombandlela? Ukuze ukulayela nokulayelwa kube lula, kumele kubenjani? Isibonelo senkombandlela, Umsebenzi wabafundi wenkombandlela.

  • Inkondlo / A poem

    Learn all about what a poem is, the structure of the poem, Lines of poetry, Communication, The beginning, middle and the repetition of words and repetition of meaning.

    Namhlanje sizobheka nakhu okulandelayo: Yini inkondlo, Ukwakheka kwenkondlo, Imigqa yenkondlo, Izitanza zenkondlo, Ukuxhumana, ...