Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 isiZulu

Amabizongxube, Izibabazo, Isenzukuthi / Mixed nouns, exclamations, pronouns

20m

Up Next in Term 1

  • Isiphawulo / Adjectives

    This lesson looks at what adjectives are, how they can be used in sentences.

    Namhlanje sizobe sifunda NGESIPHAWULO : Siyini Isiphawulo , Iziqu zesiphawulo , Iziqu zesiphawulo ezibalayo, Eziphikisayo, Ezibuzayo, Izivumelwano zesiphawulo.

  • Umbiko Nezisho Zesizulu / Zulu News a...

    After this tutorial you will know what a report is, and what to consider when making a report such as structure. We look at a few Zulu sayings and their meanings.

    Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi lokhu: Uyini umbiko, Okubalulekile okumele ukuqaphele uma wenza umbiko, Isakhiwo sombiko, Izisho ze...