Grade 12 isiZulu

Grade 12 isiZulu

4 Seasons

Grade 12 is the final year of high school and the Zulu language curriculum focuses on developing students' Zulu language proficiency. The curriculum aims to enhance their skills in four language components, speaking, reading, writing and assessment.

Watch free Share
Grade 12 isiZulu
 • Ngebizo / Noun

  Episode 1

  In today's lesson we look at nouns as well as the following; what is a noun, types of nouns, examples of each noun type classes of nouns, singularity and pluralism, noun formation, principal agreements.

  Namhlanje isifundo sethu sizobe sifundo ngeBizo

  Ngaphansi kwebizo sizobheka okulandelayo:
  l...

 • Incwadi yesicelo somsebenzi / Job application letter

  Episode 2

  In this lesson we will be writing a cv with an accompanying letter, better known as a cover letter.

  Kulesi sifundo sizobe senza incwadi yesicelo sosebenzi okuyincwadi ephelekezela I-cv.

 • Incwadi yokuzichaza / CV

  Episode 3

  In this lesson we will be discussing how to write a CV which is a long text that conveys a message.

  Ngiyanamukela esifundweni sethu sanamhlanje lapho sizobe senza incwadi yokuzichaza [CV] engumbhalo omude odlulisa umyalezo.

 • Isenzo / Verb

  Episode 4

  In today's lesson we will be discussing verbs. What they are, what different types of verb tenses, verb adjectives and verb forms.

  Ngemuva kwalesi sifundo abafundi bazokwazi: ukuthi siyini isenzo, izinkathi zesenzo, izimpambosi zesenzo, izindlela zesenzo.

 • Ukuhluza iNoveli / Novel

  Episode 5

  In today's lesson we will be discussing a novel; the story, the twist, the climax, the characters, the theme etc.

  Namhlanje siqhubeka nokuhluza iNoveli ngaphansi kwezihloko ezilandelayo: Isingeniso
  Udweshu lwangaphakathi,Udweshu lwangaphandle,Isu lokujeqeza emuva,Isu lokubikezela,Uvuthondaba,In...

 • Umlando Kamufi / Orbituary

  Episode 6

  After this lesson you will know if we will study the history of the deceased.
  We look at what is important to say in the eulogy about the deceased person.
  We will also write the order of the deceased's history, we will write what you need to be aware
  of when writing the eulogy.
  Then we'll loo...

 • Isabizwana / Pronoun

  Episode 7

  Here we will learn about pronouns, we will also look at the following :

  - What is a pronoun
  - Different types of pronouns
  - The original pronoun
  - Pronoun of reference
  - Counting pronoun

  Lana sizofunda ngezabizwana , sizobheka nakho okulandelayo :

  - Siyini isabizwana
  - Izinhlobo ezahlukene ze...

 • Ongumnini nenani / Possesive

  Episode 8

 • Izinciphiso / Abbreviation

  Episode 9

 • Ukuhluza iNoveli / Novel

  Episode 10