Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 11 isiZulu

Ukufunda / Reading comprehension

6m 39s

Up Next in Term 4

  • Izivumelwano / Agreements

    Isifundo sanamuhla sizobe sisekelwe ezivumelwaneni nendlela esizibhala ngayo.

    Today's lesson will be based on agreements and how we write them.

  • Incwadi yakomkhulu / Formal Letter

    Isifundo sanamuhla sizobheka incwadi esemthethweni kanye nendlela yokubhala eyodwa.

    Today's lesson will look at a formal letter and how to write one.