Grade 11 isiZulu

Grade 11 isiZulu

4 Seasons

The Zulu language curriculum for grade 11 focuses on developing students' Zulu language proficiency. The curriculum aims to enhance their skills in four language components, speaking, reading, writing and assessment.

Subscribe Share
Grade 11 isiZulu
 • Isisfundo Sokuqondisa / Comprehension

  Episode 1

  After this lesson, you will know the following:
  The importance of listening and what does listening do for the student?
  What does the student do while listening? and What can you expect when a listening comprehension lesson is taught?
  An example of a listening comprehension lesson and lastly, qu...

 • Ulwakheka komusho,inkulumo mbiko nenkulumo ngqo/Sentence structure,direct speech

  Episode 2

  After this lesson here is what you will know :
  What is the sentence? and How do you write a Zulu sentence to make sense? We will also learn how do you start and end a sentence. Arranging your sentences in different ways but not changing the context or meaning of your sentence lastly, you will kno...

 • Isiphawulo nesibabului / Adjective and adverb

  Episode 3

  Under adjective and attribute, we will look at the following:
  • What is an Adjective and an Attribute
  • Adjective and adjective stems
  • Adjective and attribute agreements
  • Attributes that refer to colours

  Ngaphansi kwesiphawlo nesibaluli sizobheka nakhu okulandelayo:
  • Siyini Isiphawulo kanye...

 • Isabizwana / Pronoun

  Episode 4

  Today we will be learning about Pronouns
  Under the pronoun we will look at the following:
  - What is a pronoun?
  - Different types of pronouns
  (Pronouns)
  -A real pronoun
  - A demonstrative pronoun
  - Counting pronoun

  Namhlanje sizobe sifundo ngeSabizwana , ngaphansi kwesabizwana sizobheka n...

 • Umlando Kamufi / History of the Deceased

  Episode 5

  After this lesson, you will know the following:
  -What is the history of the deceased
  -What is important to say in the history of the deceased is about the deceased person
  -The order of the deceased's history
  -What you must be aware of when writing the history of the deceased
  -An example of the de...

 • Isandiso / extension

  Episode 6

  After this lesson, you will know the following:
  - Different types of extensions.
  - Local extension
  - Extension of time
  -An extension of the condition
  -Examples of each type of extension.

  Imiphumela yalesi sifundo ile elandelayo:
  -Izinhlobo ezahluke zezandiso.
  -Isandiso sendawo
  -Isandiso senkat...

 • Incwadi yobungani / Friendly letter

  Episode 7

  After this lesson, you will know the following:
  -Who do we write a friendship letter to?
  -The purpose of writing this type of book.
  -The most important thing to have in a friendship letter.
  -What you must do if you are going to write a friendship letter.
  -What to do after writing your first atte...

 • Umyalelo iresiphi / Recipe instructions

  Episode 8

  After this lesson, you will know the following:
  - What is the order?
  - Why do we say that a recipe is an instruction?
  - Essential when making a recipe.
  - An example of a recipe.
  - Instructions that students should be aware of when they write an examination or just various tests.

  Ngemuva kwales...

 • Ukufinqa / Summary

  Episode 9

  After this lesson, you will learn the following:
  -What is the summary?
  - Instructions to follow when summarizing.
  - An example of a passage to summarize.
  - Answers quoted and translated.
  - The perfume method is a summary.

  Ngemuva kwalesi sifundo, uzokwazi lokhu okulandelayo:
  - Yini ukufingqa?
  -...

 • Indaba Emfishane / Short Story

  Episode 10

  After this lesson you will know:
  Key features of a short story:
  - The structure
  - Introduction
  - The body
  - The conclusion
  -Message/ lesson
  - The characters
  -Narrator/narrator
  - Theme

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi lokhu: Izimpawu ezibalulekile zendaba emfishane:
  - Isakhiwo
  - Isingeniso
  - Umz...